Spitfire Saga – Felttoget i England/Frankrike/Belgia – Bind 6

(Spitfire Saga – The Campaign in England/France/Belgium – Volume 6)

 

Pris/Price:                    

Tilbudspris Kr. 490,- (normalt Kr. 545,-) +

On offer for NOK 490,- (normally NOK 545,-) + postage


Språk/Language:     

Norsk/Engelsk Norwegian/English

In English: Chapter summaries, photo captions, combat reports, quotes from English sources, lists of aircraft and personnel.


Forfatter/author:    

Cato Guhnfeldt (non-fiction)


Format/Size:                             

30,1 x 22,5 cm. (A4), innbundet m. omslag: Vekt: 2,110 kilo

30,1 x 22,5 cm. (A4), hard bound with dust cover. Weight: 2,110 kilo.


Innhold/Content:    

376 sider, 475 fotografier (hvorav 25 i farger), liste over fly, flyvere/bakkefolk, personregister.

376 pages, 475 photographs, lists of aircraft, pilots/ground personnel, index of names


ISBN:                               

97882998071-5-9


Bestilling/Order:      

Send skriftlig melding/bestilling + ønsket valg av betalingsmåte (VIPPS eller betaling til bankkonto) til: wingsas@online.no Forlaget  vil svare på bestillingen med den totale pris inkludert porto. Bøker sendes når betaling er mottatt.

Send written notification/order +  choice of payment methode  (VIPPS or payment to bank account) to: wingsas@online.no The publisher will answer the notification/order informing of total price including postage.. Book(s) will be sent when payment has been received.


Betaling/Payment:  

VIPPS: Send betaling til 90835851, merket betalers navn.

Bankkonto: Send betaling til bankkonto nr. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Merk betaling med betalers navn.


From Europe outside Norway:

Send payment to Bank Account No. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Include payers name with payment . IBAN: NO3690410634677. Swift: HANDNOKK

 

Outside Europe:

Ask for quote by sending e-mail to: wingsas@online.no

 


INNHOLD/CONTENT

Fra slagmark til frigjorte byer

Sjette bind i Spitfire Saga-serien dekker et halvt år av historien til Norges to jagerskvadroner, fra slutten av juni 1944 til 22. Desember 1944, da avdelingene ble stasjonert i Nederland. Nye flyvertap, besøk av det britiske kongeparet og angrep av V! «den flyvende bomben» preget de to siste månedene på engelsk jord sommeren.

I slutten av august krysset 132 Wing inkludert de norske skvadronene Den engelske kanal, bare for å finne sin første feltflyplass i Normandie beliggende midt i en tidligere slagmark. Her var snikskyttere, minner og nattlige angrep, dessuten dårlig begravde lik rett under bakken. Omgitt av millioner av veps og fluer ble snart både flyvere og bakkepersonell syke. Flyvere fløy med bleier og avispapir i buksene.

             På bakken besøkte nordmennene de ødelagte restene av Caen og slagmarken ved Falais, foruten frigjorte Paris. Etter et kort opphold på feltflyplassen ved Neufchatel ble vingen tatt imot som frigjørere i Lille, men kom samtidig tett på tyske krigsfornrytelser i området. Her startet også svartebørshandelen for alvor, med kaffe, champagne og flybensin.

               I oktober bar det til Grimbergen ved Brussel der et lite slott ble offisersmesse. Hit kom kronprins Olav igjen på besøk. I Brussel lokket opera, retauranter og nattklubber. Etter hvert ble nederlandsk jord, dit tyskerne hadde trukket mesteparten av sitt luftvernskyts etter utmarsjen fra Frankrike, nordmennenes nye kirkegård.

               Nye flyvere falt, deriblant sønnen til Norges skipsfartsminister og svigersønnen til Norges utenriksminister Trygve Lie (etter krigen FNs første generalsekretær). Om nødvendig satte man i gang leteaksjoner etter falne flyvere for å kunne gi dem en grav. Bakkefolkene gikk i gang med brakkebygging for seg selv med tanke på de kommende vintermånedene. Men brakkekosen ble kortvarig, for rett før jul kom brått ordren om å forflytte seg videre til Nederland.

 

From battle fields to newly liberateed cities

The sixt volume in the «Spitfire Saga» series covers half a year of the history of Norway’s two fighter squadrons during the 2nd World War, from end of June 1944 until December 22nd 1944, when the units were deployed to the Netherlands. New losses of pilots, a visit by the British King and Queen and attacks by the V1 «Flying Bomb» marked the last two months on English soil in the summer of 1944. At the end of August 132 Wing including the Norwegian Squadrons crossed the English Channel, only to find their next airfield located in the middle of a former battlefield. Here were snipers, mines and nightly attacks, in addition to poorly buried corpeses lying just beneath the surface. Surrounded by millions of vasps and flies both pilots and ground crews soon became ill. Pilots flew with dipers and newspapers in their pants.

               On the ground the Norwegians visited the destroyed remains of Caen and the battlefield of Falaise, in addition to liberated Paris. Following a short visit to an airstrip near Neufchatel, the Wing personnel was received as liberators in Lille, but were soon exposed to German war crimes in the area. Here the black market trade also started in ernest, with coffee, Champagne and aviation fuel.

               In October the Wing moved once again, this time to Grimbergen near Brussels where a small castle became the Officers’ Mess. Here Crown Prince Olav came to visit. In Brussels the opera, restaurants and clubs were the main attractions. Gradually Dutch soil to which the Germans had pulled most of their anti-aircraft guns after their exit from France, became the Norwegian’s new cemetary.

               New pilots fell, among them the son of Norway’s shipping minister and the son-in-law of Norway’s foreign minister Trygve Lie (after the war the first Sectretary General of the United Nations). If necessary search parties were sent off to locate fallen pilots in order to give them a grave. The ground crews went ahead errecting barracks for themselves at Grimbergen in view of the coming winter months. However, the cozymess of the barracks was hort-lived, as shortly before Christmas the order was received to deploy onwards to the Netherlands.