Spitfire Saga – Full innsats – Bind III

(Spitfire Saga – Full effort – Volume III)

 

Pris/Price:                    

Tilbudspris Kr. 450,- (normalt Kr. 495,-) +

On offer for NOK 450,- (normally NOK 495,-) + postage


Språk/Language:     

Norsk/Engelsk Norwegian/English

In English: Chapter summaries, photo captions, combat reports, quotes from English sources, lists of aircraft and personnel.


Forfatter/author:    

Cato Guhnfeldt (non-fiction)


Format/Size:                            

30,1 x 22,5 cm. (A4), innbundet m. omslag: Vekt: 2,024 kilo

30,1 x 22,5 cm. (A4), hard bound with dust cover. Weight: 2,024 kilo.


Innhold/Content:     

360 sider, nærmere 400 fotografier (hvorav 25 i farger), liste over fly, flyvere/bakkefolk, personregister.

360 pages, nearly 400 photographs, lists of aircraft, pilots/ground personnel, index of names


ISBN:                               

97882998071-2-8


Bestilling/Order:      

Send skriftlig melding/bestilling + ønsket valg av betalingsmåte (VIPPS eller betaling til bankkonto) til:  wingsas@online.no Forlaget  vil svare på bestillingen med den totale pris inkludert porto. Bøker sendes når betaling er mottatt.

Send written notification/order +  choice of payment methode  (VIPPS or payment to bank account) to: wingsas@online.no The publisher will answer the notification/order informing of total price including postage.. Book(s) will be sent when payment has been received.


Betaling/Payment:  

VIPPS: Send betaling til 90835851, merket betalers navn.

Bankkonto: Send betaling til bankkonto nr. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Merk betaling med betalers navn.


From Europe outside Norway:

Send payment to Bank Account No. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Include payers name with payment. IBAN: NO3690410634677. Swift: HANDNOKK

 

Outside Europe:

Ask for quote by sending e-mail to: wingsas@online.no

 


INNHOLD/CONTENT

Luftseire og tap, slit og heder

I dette tredje bind av «Spitfire Saga» føres historien om Norges to jagerskvadroner under 2. Verdenskrig frem til og med april 1943. Tapene av unge flyvere på flystasjonen North Weald steg stadig, både som følge av luftkamper og ulykker. Flyverne led stadig under stress, frykt og nervepåkjenning. En flyver som ble skutt ned, klarte å holde seg i dekning og rømme fra Frankrike tilbake til Storbritannia. En ny og sterkere utgave av Spitfire jageren, MK. IXC skulle høsten 1942 gi de allierte tilbake det fortrinn i luften som tyskernes Fock  Wulf Fw 190 hadde tatt fra dem høsten 1942. Samtidig fikk nordmennene en ny og utfordrende oppgave: eskorte av amerikanske bombefly i stor høyde. På bakken høstet bakkefolkene ros for sin innsats. Nordmenenne utviklet nye tekniske løsninger for Spitfire’en som ble godtatt av britene og høstet anerkjennelse. Veien inn til London var kort straks permisjon ble innvilget. Og med vedvarende krig økte antall norsk-britiske ekteskap. Høsten 1942 kom velferdstjenesten inn med full bredde for det norske personellet, anført av velferdsoffiser Ferdinand Finne i London. Han skaffet både teaterbilletter og ferieoppphold i private hjem. En sjelden fargefilm ble tatt opp på North Weald i november 1942, og flere bilder fra filmen er gjengitt i bind III.

 

Air victories and losses, toil and honour

In this third volume of «Spitfire Saga» the stoy of Norway’s two fighter squadrons during the 2nd World War is continued up to April 1943. The losses of young pilots at RAF North Weald continued to encrease, both as a result of air combats and accidents. The pilots continually suffered from stress, anxiety and nerves. One pilot who was shot down managed to stay in hiding and eventually escaped from France back to England. A new and stronger version of the Spitfire fighter, Mk. IXC would in the summer and autumn of 19842 give the Allies back the advantage in the air which the German Focke Wulf Fw 190 had taken away from them in 1941. At the same time the Norwegians were handed a new and demanding task: escorting American bombers at hight altitude. On the ground the ground crews received praise for their work and efforts. The Norwegians develloped new technical solutions for the Spitfire which were accepted by the British and gained approval. The journey into London was short as soon as leave was granted. And with continued war the number of Norwegian–British marriages encreased. In the autumn of 1942 the welfare service became more important for the Norwegian personnel, spear headed by the Norwegian welfare officer Ferdinand Finne in London. He supplied both theatre tickets and vacation stays in British private homes. A rare colour film was shot at North weald in November 1942, and several stills from this film are included in Volume III.